Trong quang hợp O$_{2}$ được sinh ra từ:

Trong quang hợp O$_{2}$ được sinh ra từ:

A. H2O

B. CO2

C. H2O và CO2

D. CO

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng