Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là?

Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là?

A. Nồng độ sử dụng tối đa của chúng

B. Thỏa mãn nhu cầu về nước, phân bón và khí hậu

C. Tính đối kháng và hỗ trợ giữa các photocrom

D. Các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng