Trong sự phiên mã ở tb eukaryote, nhân tố TFIID có nhiệm vụ:

Trong sự phiên mã ở tb eukaryote, nhân tố TFIID có nhiệm vụ:

A. giúp ARN polymerase gắn vào promotor

B. sử dụng 1ATP để tách hai mạch đơn

C. cho phép khởi động sự phiên mã

D. nhận biết và gắn vào vị trí khởi động ở promotor

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng