Trong sự thẩm thấu nước sẽ luôn đi về phía dung dịch……nghĩa là dung dịch có nồng độ……

Trong sự thẩm thấu nước sẽ luôn đi về phía dung dịch……nghĩa là dung dịch có nồng độ……

A. Ưu trương……lớn hơn 

B. Ưu trương……nhỏ hơn 

C. Nhược trương……lớn hơn 

D. Nhược trương……nhỏ hơn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng