Trong sự tổng hợp ADN nhờ phiên mã ngược:

Trong sự tổng hợp ADN nhờ phiên mã ngược:

A. Có sự hình thành 1 phân tử lai ADN-ARN

B. Chuỗi ADN sẽ tách rời khỏi khuôn ARN nhờ men ribonuclease

C. Men ADN polymerase trùng hợp các ribonucleotide trên khuôn ARN

D. Trong quá trình tổng hợp gen nhân tạo, men ADN polymerase được phân lập từ virus ARN, các tế bào bị ung thư và các tế bào bị nhiễm virus

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng