Trong tế bào, các bào quan có 2 lớp màng bao bọc bao gồm?

Trong tế bào, các bào quan có 2 lớp màng bao bọc bao gồm?

A. nhân, ribosome, lizoxome.

B. nhân, ti thể, lục lạp.

C. ribosome, ti thể, lục lạp.

D. lizoxome, ti thể, peroxixome.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng