Trong tế bào, các bào quan chỉ có 1 lớp màng bao bọc là?

Trong tế bào, các bào quan chỉ có 1 lớp màng bao bọc là?

A. Ti thể, lục lạp 

B. Ribosome, lizosome 

C. Peroxisome, ribosome 

D. Lizosome, perexisome

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng