Trong tế bào, ATP được tạo ra theo:

Trong tế bào, ATP được tạo ra theo:

A. Hai cách

B. Ba cách

C. Bốn cách

D. Năm cách

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng