Trong tế bào, bào quan có hai lớp màng:

Trong tế bào, bào quan có hai lớp màng:

A. Nhân, ribosome, lizosome

B. Nhân, ty thể, lạp thể.

C. Ribosome, ty thể, lạp thể.

D. Ribosome, ty thể, peroxisome

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng