Trong tế bào, bào quan có kích thước nhỏ nhất là?

Trong tế bào, bào quan có kích thước nhỏ nhất là?

A. Ty thể

B. Ribosome.

C. Lạp thể

D. Trung thể.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng