Trong tế bào, bào quan không có màng bao bọc là?

Trong tế bào, bào quan không có màng bao bọc là?

A. lizoxome

B. peroxixome 

C. glioxixome

D. ribosome

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng