Trong tế bào, bào quan nào được chuyên hóa để dự trữ và phóng thích calci?

Trong tế bào, bào quan nào được chuyên hóa để dự trữ và phóng thích calci?

A. Ty thể

B. Lưới nội chất trơn

C. Hệ Golgi

D. Lưới nội chất hạt

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng