Trong tế bào, cấu trúc có chức năng tổng hợp prôtêin là:

Trong tế bào, cấu trúc có chức năng tổng hợp prôtêin là:

A. Ribôxôm

B. Nhân

C. Lưới nội chất

D. Nhân con

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng