Trong tế bào chất của sinh vật nhân sơ gồm có:

Trong tế bào chất của sinh vật nhân sơ gồm có:

A. Ribôxôm và bào tương, một số vi khuẩn còn có hạt dự trữ.

B. Mạng lưới nội chất

C. Ty thể

D. Thể gôngi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng