Trong tế bào của lá cây đậu có các bào quan nào?

Trong tế bào của lá cây đậu có các bào quan nào?

A. Ty thể, nhân và không bào trung tâm 

B. Ty thể, nhân và mạng lƣới nội chất 

C. Ty thể, nhân và hệ Golgi 

D. Ty thể, nhân và hệ thống sợi protein

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng