Trong tế bào Eucaryota có 3 loại vi sợi chủ yếu là?

Trong tế bào Eucaryota có 3 loại vi sợi chủ yếu là?

A. Sợi aczin, sợi myozin và sợi trung gian. 

B. Sợi carbon, sợi actin và sợi myotin.

C. Sợi myozin, sợi trung gian và sợi actin.

D. Sợi actin, sợi myotin và sợi trung gian.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng