Trong tế bào nhân chuẩn, bào quan nào không có màng bao?

Trong tế bào nhân chuẩn, bào quan nào không có màng bao?

A. Peroxisome 

B. Không bào

C. Ribosome 

D. Lizosome

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng