Trong tế bào nhân thực, các bào quan thuộc hệ màng trong gồm có?

Trong tế bào nhân thực, các bào quan thuộc hệ màng trong gồm có?

A. Ty thể, lục lạp.

B. Nhân, ribosom.

C. Lưới nội chất (có hạt, không hạt), phức hệ Golgi, lysosom và peroxysom.

D. Cả A và C

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng