Trong tế bào nhân thực, các bào quan tham gia sản sinh năng lượng gồm có?

Trong tế bào nhân thực, các bào quan tham gia sản sinh năng lượng gồm có?

A. Lưới nội chất (có hạt, không hạt), phức hệ Golgi, lysosom và peroxysom.

B. Ty thể, lục lạp.

C. Nhân, ribosom.

D. Không bào.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng