Trong tế bào nhân thực, các bào quan tham gia biểu hiện gen gồm có?

Trong tế bào nhân thực, các bào quan tham gia biểu hiện gen gồm có?

A. Nhân, ribosom

B. Ty thể, lục lạp.

C. Lưới nội chất (có hạt, không hạt), phức hệ Golgi, lysosom và peroxysom.

D. Cả A và B.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng