Trong tế bào, nước phân bố chủy yếu ở thành phần nào sau đây?

Trong tế bào, nước phân bố chủy yếu ở thành phần nào sau đây?

A. Màng tế bào

B. Nhân tế bào

C. Nhiễm sắc thể

D. Chất nguyên sinh

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng