Trong tế bào sinh vật, ti thể có thể tìm thấy ở hình dạng:

Trong tế bào sinh vật, ti thể có thể tìm thấy ở hình dạng:

A. Nhiều hình dạng

B. Hình hạt

C. Hình cầu

D. Hình que

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng