Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F$_{2}$ giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F$_{3}$ được dự đoán là:

Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F$_{2}$ giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F$_{3}$ được dự đoán là:

A. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng

B. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng

C. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng

D. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng