Trong thiết bị lọc bụi ướt dòng nước có thể đi theo hướng:

Trong thiết bị lọc bụi ướt dòng nước có thể đi theo hướng:

A. Từ trên xuống và theo phương ngang 

B. Từ dưới lên

C. Từ trên xuống

D. Theo phương ngang

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng