Trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng:

Trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng:

A. Rễ phụ.

B. Lóng.

C. Thân rễ.  

D. Thân bò.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng