Trong thiết bị rửa khí trần có bộ tách giọt, vận tốc dòng khí vào thiết bị là:

Trong thiết bị rửa khí trần có bộ tách giọt, vận tốc dòng khí vào thiết bị là:

A. 0.1 – 0.5 m/s

B. 0.6 – 1.2 m/s

C. 3 – 5 m/s

D. 5 – 8 m/s.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng