Trong thuốc phun mù có chứa dung dịch nước, không đươc dụng cụ khí đẩy loại:

Trong thuốc phun mù có chứa dung dịch nước, không đươc dụng cụ khí đẩy loại:

A. Propan

B. Isobutan

C. n – butan

D. Difuor ethan

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng