Trong ti thể chất nền ti thể:

Trong ti thể chất nền ti thể:

A. là khoảng không gian giữa hai lớp màng, tiếp xúc với cả màng trong và màng ngoài ti thể

B. được chứa trong lớp màng đôi của ti thể, tiếp xúc với màng trong ti thể     

C. được chứa trong mào ti thể

D. là khoảng không gian giới hạn giữa màng ngoài và mào ti thể

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng