Trong tổ ong, cá thể đơn bội là?

Trong tổ ong, cá thể đơn bội là?

A. Ong thợ

B. Ong cái

C. Ong đực

D. Ong chúa

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng