Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục đích:

Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục đích:

A. phát hiện biến dị tổ hợp

B. xác định được vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính

C. đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện của tính trạng để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất

D. phát hiện được các đặc điểm di truyền tốt của dòng mẹ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng