Trục I của HGT lắp 2 ổ đũa côn như nhau (xem hình 1 – tại A và B) có α = 13°; F$_{at}$ = 2500N ngược chiều trục X; F$_{rA}$ = 4000N; F$_{rB}$ = 6000N. Lực dọc trục (N) tác động lên các ổ A và B lần lượt là:

Trục I của HGT lắp 2 ổ đũa côn như nhau (xem hình 1 – tại A và B) có α = 13°; F$_{at}$ = 2500N ngược chiều trục X; F$_{rA}$ = 4000N; F$_{rB}$ = 6000N. Lực dọc trục (N) tác động lên các ổ A và B lần lượt là:

A. 4225 và 1725

B. 1150 và 3650

C. 1150 và 4225

D. 4578 và 2078

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

ổ đũa côn \(\Rightarrow e = 1,5.tg\alpha\)

\({F_s} = 0,83.e.{F_r}\)

\({F_{aA\sum }} = {F_{sB}} + {F_{at}}\)

\({F_{aB\sum }} = {F_{sA}} – {F_{at}}\)

\({F_{aA}} = \max \left\{ {{F_{aA\sum }},{F_{sA}}} \right\}\)

\({F_{aB}} = \max \left\{ {{F_{aB\sum }},{F_{sB}}} \right\}\)