Trục I trong hộp giảm tốc lắp trên 2 ổ lăn giống nhau A và B (xem hình vẽ 1) chịu mô men xoắn T$_{I}$ = 140000Nmm. Vật liệu trục có [τ] = 18MPa. Đường kính các đoạn trục lần lượt tại các vị trí lắp Khớp, Ổ lăn A; Vai trục V, ổ lăn B và Bánh răng 1 nên chọn là:

Trục I trong hộp giảm tốc lắp trên 2 ổ lăn giống nhau A và B (xem hình vẽ 1) chịu mô men xoắn T$_{I}$ = 140000Nmm. Vật liệu trục có [τ] = 18MPa. Đường kính các đoạn trục lần lượt tại các vị trí lắp Khớp, Ổ lăn A; Vai trục V, ổ lăn B và Bánh răng 1 nên chọn là:

A. 34; 35; 42; 35; 34

B. 30; 35; 42; 35; 30

C. 35; 40; 45; 50; 55

D. 35; 36; 40; 36; 35

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({d_{ij}} \ge \sqrt[3]{{\frac{{{T_i}}}{{0,2\left[ \tau \right]}}}} \Rightarrow\) đường kính các đoạn trục theo yêu cầu kết cấu