Trục III của HGT lắp 2 ổ đỡ chặn như nhau (xem hình vẽ 1 – tại E và F) có e = 0,48; khả năng tải C = 13,3KN; tải trọng không đổi F$_{at}$ = 2500N hướng theo chiều trục Z; F$_{rE}$ = 4000N; F$_{rF}$ = 6000N; K$_{t}$ = K$_{đ}$ = 1. Khi F$_{a}$/(VF$_{r}$) > e lấy X = 0,45; Y = 1,13 thì tuổi thọ (triệu vòng quay) của các ổ lăn E, F tương ứng là:

Trục III của HGT lắp 2 ổ đỡ chặn như nhau (xem hình vẽ 1 – tại E và F) có e = 0,48; khả năng tải C = 13,3KN; tải trọng không đổi F$_{at}$ = 2500N hướng theo chiều trục Z; F$_{rE}$ = 4000N; F$_{rF}$ = 6000N; K$_{t}$ = K$_{đ}$ = 1. Khi F$_{a}$/(VF$_{r}$) > e lấy X = 0,45; Y = 1,13 thì tuổi thọ (triệu vòng quay) của các ổ lăn E, F tương ứng là:

A. 36,76 và 5,16

B. 4,81 và 10,89

C. 7,50 và 10,89

D. 5,16 và 212,32

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(\begin{array}{l}

{F_s} = 0,83.e.{F_r}\\

{F_{aE\sum }} = {F_{sF}} – {F_{at}}\\

{F_{aF\sum }} = {F_{sE}} + {F_{at}}\\

{F_{aE}} = \max \left\{ {{F_{aE\sum }},{F_{sE}}} \right\}\\

{F_{aF}} = \max \left\{ {{F_{aF\sum }},{F_{sF}}} \right\}\\

i.{F_a}/V.{F_r} \le e \Rightarrow X = 1,Y = 0\\

i.{F_a}/V.{F_r} > e \Rightarrow tra bảng X, Y nếu chưa được cho\\

Q = \left( {X.V.{F_r} + Y.{F_a}} \right).{k_d}.{k_t}\\

C = Q.{L^{1/m}} \Rightarrow L

\end{array}\)