Trung tâm di truyền của tế bào là cấu trúc nào sau đây:

Trung tâm di truyền của tế bào là cấu trúc nào sau đây:

A. Nhân con

B. Nhân

C. Bộ máy Golgi

D. Lizoxom

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng