Trung thể là bào quan?

Trung thể là bào quan?

A. Có màng, được tạo ra từ các nhóm vi ống. 

B. Có màng, được tạo ra từ trung thể có trước. 

C. Không màng, gồm 2 trung tử, cấu trúc bằng vi ống 

D. Không màng, gồm 2 trung tử, cấu trúc bằng vi sợi 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng