Trước khi làm việc người thợ tiện phải tuân theo các quy tắc an toàn sau đây:

Trước khi làm việc người thợ tiện phải tuân theo các quy tắc an toàn sau đây:

A. Kiểm tra mát, đảm bảo máy làm việc tốt

B. Dụng cụ cắt phải gá đúng vị trí và chắc chắn, khi gá dùng số căn đệm ít nhất

C. Sắp xếp vị trí làm việc, thu dọn những vật thừa ở trên máy và xung quanh vị trí làm việc

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng