Trước khi sửa chữa máy và các bộ phận của máy thì phải làm gì:

Trước khi sửa chữa máy và các bộ phận của máy thì phải làm gì:

A. Tách máy ra khỏi nguồn điện, treo bảng “Máy đang sửa chữa”

B. Tháo các đai truyền ra khỏi puli

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng