Trường hợp bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n bị thừa 2 NST thuộc hai cặp NST đồng dạng khác nhau được gọi là:

Trường hợp bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n bị thừa 2 NST thuộc hai cặp NST đồng dạng khác nhau được gọi là:

A. Thể ba nhiễm kép 

B. Thể một nhiễm kép

C. Thể đa nhiễm kép

D. Thể khuyết nhiễm kép

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng