Trường hợp bộ nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thừa nhiều NST của một cặp NST tương đồng nào đó được gọi là:

Trường hợp bộ nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thừa nhiều NST của một cặp NST tương đồng nào đó được gọi là:

A. Thể ba nhiễm 

B. Thể một nhiễm

C. Thể đa nhiễm

D. Thể khuyết nhiễm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng