Trường hợp bộ nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thiếu 1 NST được gọi là:

Trường hợp bộ nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thiếu 1 NST được gọi là:

A. Thể ba nhiễm

B. Thể một nhiễm

C. Thể đa nhiễm

D. Thể khuyết nhiễm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng