Túi nào bổ sung màng cho tế bào.

Túi nào bổ sung màng cho tế bào.

A. Ngoại tiết bào

B. Thực bào

C. Nội thưc bào

D. Ẩm bào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng