Túi nào không làm cho màng tế bào hao đi.

Túi nào không làm cho màng tế bào hao đi.

A. Ngoại tiết bào

B. Thực bào

C. Nội thưc bào

D. Ẩm bào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng