Tương kỵ xảy ra giữa Pyramidon với Phenacetin là:

Tương kỵ xảy ra giữa Pyramidon với Phenacetin là:

A. Tương kỵ hóa học

B. Tương kỵ sinh học

C. Tương kỵ vật lý

D. Tương kỵ dược lý.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng