Tương kỵ xảy ra giữa tannin và gelatin là:

Tương kỵ xảy ra giữa tannin và gelatin là:

A. Phản ứng trao đổi

B. Phản ứng kết hợp

C. Phản ứng oxy hóa khử

D. Phản ứng thủy phân

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng