Tuyến yên tiết ra những chất nào?

Tuyến yên tiết ra những chất nào?

A. Testosteron, GnRH

B. Testosteron, LH

C. Testosteron, FSH

D. LH, FSH

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng