Tween 80 có ảnh hưởng đến độ bền của nhũ tương vì:

Tween 80 có ảnh hưởng đến độ bền của nhũ tương vì:

A. Làm giảm sức căng liên bề mặt giữa hai pha 

B. Có phần thân nước và phần thân dầu trong cấu trúc hóa họchụ của liên bề mặt 2 pha

C. Tạo áo thân nước cho các tiểu phân dầu và tạo độ nhớt

D. Làm tăng tính hấp phụ của liên bề mặt 2 pha

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng