Tỷ lệ hội chứng Đao tăng lên trong trường hợp:

Tỷ lệ hội chứng Đao tăng lên trong trường hợp:

A. Tuổi mẹ tăng, đặc biệt khi tuổi ngoài 35

B. Tuổi mẹ tăng, đặc biệt khi tuổi dưới 35

C. Trẻ đồng sinh cùng trứng

D. Tuổi bố tăng, đặc biệt khi tuổi trên 35

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng