Ty thể được cấu trúc từ ngoài vào trong là: ……, chia ty thể thành ……, …… trơn láng, …… gấp nếp, trên đó có chứa các phức hệ ……

Ty thể được cấu trúc từ ngoài vào trong là: ……, chia ty thể thành ……, …… trơn láng, …… gấp nếp, trên đó có chứa các phức hệ ……

A. Hai màng, màng ngoài, màng trong, hai ngăn, ATP synthase

B. Màng ngoài, hai màng, màng trong, hai ngăn, ATP synthase

C. ATP synthase, hai màng, màng ngoài, màng trong, hai ngăn

D. Hai màng, hai ngăn, màng ngoài, màng trong, ATP synthase

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng