Ty thể khác với nhân ở đặc điểm nào?

Ty thể khác với nhân ở đặc điểm nào?

A. Không chứa thông tin di truyền.

B. Có màng trong gấp nếp

C. Được bao bởi hai màng cơ bản. 

D. Co trong tế bào sơ hạch.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng