Ứng động nào không theo chu kì đồng hồ sinh học?

Ứng động nào không theo chu kì đồng hồ sinh học?

A. Ứng động đóng mở khí kổng. 

B. Ứng động quấn vòng. 

C. Ứng động nở hoa. 

D. Ứng động thức ngủ của lá.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng